• Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi bộ:Bí thư: TS Nguyễn Hoài Giang

Ban Lãnh đạo Khoa:Trưởng Khoa TS Nguyễn Hoài Giang

Scroll