Hệ thống khoá học mở/MOOCs phục vụ cộng đồng

Hệ thống khoá học mở/MOOCs phục vụ cộng đồng tại địa chỉ: http://oer.hou.edu.vn, riêng hệ thống này vẫn đang tiếp tục được rà soát cập nhật, hiện đang có 16 khoá tập huấn (cả trong và ngoài HOU), và 53 khoá học mở trong 10 danh mục. Tài khoản có thể tạo tự do hoặc sử dụng chung tài khoàn LMS

Scroll